”MAN ÄR LIVRÄDD ATT FÅ RASISTSTÄMPELN” - Mellanchefers upplevelse och hantering av problematiska situationer när de leder mångkulturella arbetsgrupper

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka om och vilka former av problematiska situationer mellanchefer, som leder mångkulturella arbetsgrupper, upplever. Syftet är även att undersöka vilka strategier mellanchefer använder för att hantera de skillnader och problematiska situationer som möjligen uppstår i en mångkulturell arbetsgrupp.Teorier som använts är Hofstedes teori om kulturella skillnader utifrån dimensionerna makt, osäkerhetsundvikande, feminint/maskulint samt kollektivism/individualism. Teori om riktade strategier för interkulturell kompetens samt Jordans teori kring konfliktformer och robust samarbetskultur används också.Metod som använts är semistrukturerade, kvalitativa intervjuer som kodats utifrån innehållsanalys med fokus på mening. Urvalet består av mellanchefer som ansvarar för arbetsgrupper bestående av minst tre andra kulturer utöver svensk, i Sverige, inom medborgarservice, produktion och industri.Resultatet visar att mellanchefer med ansvar för mångkulturella arbetsgrupper upplever problematiska situationer orsakade av kulturella skillnader. De problematiska situationerna utspelar sig i form av beteendenorms-, fördelning-, struktur-, position- och övertygelsekonflikter. Problematiska områden som framkom var i relation till hierarki, kommunikation samt förutfattade meningar. Mellancheferna använder strategier som kommunikation, undvikande beteenden samt aktiva strategier i form av se till individen, trycka på mjuka värden och anpassning av ledarskapet. Det framkom att några strategier inte upplevs som effektiva i hantering av kulturella skillnader exempelvis kommunikation. Ytterligare resultat som framkom var behov av stöd hos mellancheferna för att hantera problematiska situationer orsakade av kulturella skillnader. Önskan om mer praktisk konflikthanteringskunskap samt interkulturell kompetens efterfrågades hos mellancheferna. Det finns även en antydan i resultatet att stark företagskultur överbryggar kulturella olikheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)