Styrning, struktur och samsyn – en studie av samverkan mellan skola och socialtjänst.

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Syfte Vårt syftet är att studera de modeller för samverkan som presenteras i de två stöddokumenten: Myndigheten för skolutveckling m.fl. (2008) Strategier för samverkan ­ kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa och Skolverkets (2009) Kraften av samverkan ­ om samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och jämföra med hur problemen beskrivs i fyra utvalda uppsatser om samverkan.Frågeställning Hur kan man enligt stöddokumenten förstå de problem som uppstår i samverkan? Hur kan forskning om samverkan motverka och lösa de problem som uppstår kring samverkan enligt stöddokumenten? Vilka problem kring samverkan beskrivs i de fyra uppsatserna? Täcks de problem som beskrivs i de fyra uppsatserna upp utav stöddokumentens modeller?Metod och material Vi har valt att göra en komparativ dokumentanalys. Vi har använt oss av fyra uppsatser med samverkan som huvudtema, från uppsatserna har vi plockat ut de problemområden som beskrivs. För att jämföra de stöddokument som Myndigheten för skolutveckling (2009) och Skolverket (2008) har gett ut analyserar vi stöddokumentens relevans av uppsatsernas problemområden.Resultat Vi har kommit fram till att stöddokumenten täcker större delen av de problemområden som finns kring samverkan. Dock anser vi att det finns vissa kunskaper som vi som lärare saknar för att kunna samverka. Denna kunskaps brist måste åtgärdas innan man kan använda sig av stöddokumenten.Utbildningsvetenskapligrelevans Denna undersökning är viktig då den pekar på brist i kunskap om samverkan hos lärare. En brist som påverkar lärares möjlighet att utföra sitt uppdrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)