Studiehandledning som insats för nyanlända elever En intervjustudie om några pedagogers och studiehandledares upplevelse av studiehandledning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: studiens syfte är att undersöka hur studiehandledning som insats för nyanlända elever ser ut på fyra högstadieskolor, enligt några pedagoger och studiehandledare som arbetar på skolorna.Teori: studiehandledning på modersmålet är en viktig insats för nyanlända elever i den ordinarie undervisningen, speciellt för högstadieelever. Syftet är att ge dem förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och förhoppningsvis bli behöriga till gymnasiet. Rektorn på skolan bestämmer hur studiehandledningen ska organiseras. Studien baseras på systemteorin och syftet är att se hur olika system kan påverka studiehandledningen.Metod: studien är en kvalitativ studie och baseras på kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Empirin tolkas utifrån en hermeneutisk ansats.Resultat: resultatet visar att samverkan upplevs viktig för deltagarna och att det är flera faktorer som påverkar hur samverkan fungerar och att det finns olika uppfattning hur organisationen kring samverkan ska se ut.Studien visar tendenser på att utformningen av studiehandledningen ser olika ut på skolorna. Hur utformningen och organisationen ser ut påverkar om studiehandledningen utformas efter elevens behov och blir den stödinsats som den är tänkt att vara.Studiens resultat visar att det inte är självklart att specialpedagogen är involverad i studiehandledning i dagsläget men att många av deltagarna önskar det, främst utifrån specialpedagogens handledande roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)