Samtycke: från lag till anmälan och tillbaka

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med följande studie är att undersöka hur den så kallade samtyckeslagstiftningen hittills har implementerats på lokal nivå, och hur väl polisen upplever att den nya lagen och deras egna arbetssätt tjänar lagens syfte.Teori: Studiens teoretiska ramverk baseras på teorin kring implementeringsforskning: utifrån ett bottom-up perspektiv, där närbyråkraternas agerande är i fokus.Metod: Metoden som använts i studien är semistrukturerade intervjuer med anställda vidPolismyndigheten i Västra Götaland. Analys av svaren har gjorts utifrån tidigare etablerade analysverktyg inom implementeringsforskningens fokus på att värdera polisens förmåga att förstå, kunna och vilja implementera den nya lagstiftningen.Resultat: Empirin i studien visar på en god implementering, både av den nya lagen och metodstödet. Studien dock brister i information från polisledning om reformen till det utförande ledet; och att implementeringen hade varit ännu mer lyckad ifall den också tagit hänsyn till konsekvenser för bevisföring och behov av utbildning i och med den nya lagstiftningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)