En (o)nyttig uppsats : en retorisk studie om svenska McDonalds apologia

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Retorik

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att utifrån perspektivet att dokumentären Super Size Me är potentiellt ethosskadande, undersöka hur McDonalds har förhållit sig till detta genom deras reklamfilmer och en annons, och se ifall dessa kan ses som en apologia. Studien har även som syfte att undersöka vad människor som Morgan Spurlocks granskningar och anklagelser av multinationella företag kan bidra med. Materialet som har undersökts är sex stycken reklamfilmer och en annons för svenska McDonalds. För att studera dessa har den neo-aristoteliska analysen använts som metod. Denna analysmetod har för avsikt att undersöka vad ett objekts disposition, stil och argumentation har att säga. För att sedan kunna göra en jämförelse har en komparativ undersökning gjorts. Eftersom uppsatsen har präglats av min tolkning av reklamfilmerna och annonsen, har hermeneutiken som metod även används. I resultatet av denna undersökning hittades tecken på att samtliga reklamfilmer och annonsen innehåller apologia-strategier. Denna undersökning har bidragit till att visa att apologia-strategier även kan finnas i estetiska uttrycksformer som reklamfilmer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)