Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

Detta är en Kandidat-uppsats från ;

Sammanfattning: I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. Cheferna upplever en uppsida av att medarbetarsamtalet som i stort är bra och att syftet är en ökad operativ effekt – nedsidan som framkommer mycket tydligt är bristen på beslutsmandat i förhållande till uppgifterna och leder till en ökad administrativ belastning. Genom en organisationsteoretisk referensram konstaterar studien att situationen består av kollisionen mellan personaltjänstens centralisering i förhållande till den militära linjestyrningen och deras inbördes logiker och värderingar. Om det är en medveten omsvängning eller en olycklig omständighet genom reformprogram att chefer ska lägga mer tid på personaltjänst och administration framgår inte av vår empiri. Studien konstaterar däremot att det är chefernas ansvarstagande och professionella militära värderingar som gör att fiaskot undviks men succén uteblir för personaltjänsten när de ställs inför uppgifter som de inte har förutsättningar att lösa. Vår förhoppning är att denna undersökning bidrar till ökad förståelse för chefers situation och kan utgöra ett underlag för vidare utveckling av Försvarsmaktens personaltjänst. Detta i syfte att skapa motivation och tillit till personaltjänstens processer, öka den operativa effekten och behålla Försvarsmaktens personal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)