Ethos och civil olydnad: En retorikanalys av uttalanden gjorda av Greenpeace i TV-nyheter i samband med Forsmarkaktionen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och Kommunikationsvetenskap (MKV)

Sammanfattning: Vid civil olydnad finns en problematik gällande utövarnas trovärdighet eftersom man hävdar en syn på rätt och fel som kan ses som moraliskt försvarbar men juridiskt oriktig. Uttalanden av Greenpeace i TV-nyheter analyseras för att finna svar på frågan hur civil olydnad kan göras trovärdig. Ethos undersöks på mikronivå och i relation till kontext med hjälp av kvalitativ retorik- och argumentationsanalys ur ett hermeneutiskt perspektiv. Visst fokus ligger på betydelsen av implicit och explicit argumentation. Resultaten av undersökningen visar på vikten av att lyfta fram sakargument och att anpassa argumenten till mottagarens värderingar. Viss potential har urskilts i möjligheten att strategiskt använda aktionerna för att skapa belägg för de argument man därefter önskar framföra, vilket kan anses fördelaktigt ur ett ethosperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)