Högläsningens praktik - En intervju- och observationsstudie om tre lärares utformning av högläsningens praktik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Med bakgrund av lärarens uppdrag att ge eleverna möjlighet att utveckla läsförståelse ochstrategier för läsförståelse (Skolverket, 2011) redogörs i denna studie för interaktiv högläsningsom en multimodala och sociala praktik där läraren kan modellera och ge förutsättning föreleverna att utveckla dessa kunskaper. Studien syftar till att genom observation och intervjukartlägga vilka modaliteter, frågor och förklaringar tre lärare i F-3 använder sig av underhögläsning för att kommunicera textens innehåll till eleverna och sammantaget diskutera hurhögläsningens praktik utformas för att stötta elevernas läsförståelse. Studien visar att de trelärarna använder sig av modaliteterna gester/mimik, röst/ljudeffekter, blick, bild och skrift samtställer frågor och förklaringar i sin interaktion med eleverna och för att kommunicera textensinnehåll. De frågor och förklaringar lärarna använder rör i störst utsträckning betydelsen avenstaka ord och begrepp, förståelse för textens innehåll, reflektion kring textens innehåll samtmodellering av strategier för läsförståelse. Elevernas deltagande under högläsningens praktikär till störst del baserad på att svara på lärarens frågor och således påverkar lärarens val avfrågor huruvida högläsningen stöttar elevernas läsförståelse. Trots att alla tre lärarna uttryckeren intention att utforma en högläsningspraktik där eleverna är aktiva, är väldigt få interaktivahandlingar initierade av eleverna. Studiens resultat visar att lärarens metodik har stor påverkanpå elevernas deltagande under högläsning och synliggör lärarens betydande roll för elevernasutveckling läsförståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)