Att erövra orden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur lärare i grundsärskolan uppfattade en digital förståelsebaserad intervention för att främja läsutveckling och kommunikation hos elever som är i behov av AKK samt att ta reda på vilka faktorer som lärarna uppfattade påverkar dessa elevers läsutveckling och kommunikation. Studien är ett delprojekt inom forskningsprojektet KomLoss. Utgångspunkten för studien är den sociokulturella teorin där lärande sker genom interaktion mellan människor och att möjligheten till lärande starkt hör ihop med att undervisningen ligger inom elevens proximala utvecklingszon. Det specialpedagogiska perspektivet är Kommunikativt Relationsinriktat Perspektiv (KoRP) där delaktighet, kommunikation och lärande är nära länkade. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie där fem lärare deltog genom semistrukturerade intervjuer. De intervjuade lärarna var verksamma inom grundsärskolan och undervisade elever med övervägande medelsvår intellektuell funktionsnedsättning (IF). Flertalet av eleverna var även diagnosticerade inom autismspektrumtillstånd och alla var i behov av AKK. Den insamlade datan bearbetades sedan genom tematisk analys. Lärarna uppfattade interventionen olika beroende på hur de blivit insatta i projektet. Dessutom visar resultatet att elevernas motivation kan ha blivit påverkad av hur stort personalens engagemang har varit och vilka förutsättningar som getts inför interventionen. Lärarnas uppfattningar var att en förståelsebaserad strategi i kombination med annan undervisning och med den kontinuitet och struktur som interventionen innebar gav goda möjligheter att lyckas i lärandet att läsa. Flera av lärarna var av uppfattningen att interventionen hade lett till en ökad medvetenhet när det gäller läsundervisningen och några av lärarna såg en utveckling hos eleverna när det gäller läsning och språk, tal och AKK-användning. Lärarna poängterade att hänsyn måste tas till den enskilda eleven och utgå ifrån dennes förmågor, förutsättningar och intressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)