Vad motiverar elever i skolarbetet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Författare: Tom Lillsunde; Anders Rylander; [2009]

Nyckelord: motivation;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med studien är att få en större inblick i de faktorer som eleverna själva upplever har betydelse för deras motivation till skolarbete. I dagens skola känner sig lärare ofta maktlösa inför elever som är omotiverade och saknar lust till skolarbete. En ökad medvetenhet och förståelse för vilka motivationsfaktorer som påverkar eleverna i deras skolarbete ger lärarna fler och effektivare verktyg att stimulera eleverna. Ofta är brist på motivation situationsbunden, eleven kan mycket väl vara motiverad i andra sammanhang än skolan. Så hur kan lärarna väcka denna lust och nyfikenhet hos omotiverade elever och vilka faktorer påverkar eleverna?

Särskilt utmanande kan det vara att försöka motivera elever i behov av särskilt stöd. De har ofta en negativ bild av skolan och sig själva som elever. Deras misslyckanden genom skolåren har ofta satt djupa spår i självkänslan. Specialpedagogerna (och skolan) har ett särskilt ansvar för dessa elever. Specialpedagogerna bör se till att lärare får tillgång till den senaste forskningen inom olika områden och de ska ha ett övergripande ansvar för synsätt, åtgärdsprogram, kompensatoriska hjälpmedel och de strategier som skolan använder för att stötta elever i behov av särskilt stöd. Att med hjälp av den motivationsforskning som finns kunna stötta lärare och elever i deras motivationsarbete är antagligen en av specialpedagogens viktigaste uppgifter.

Denna studie bygger på en enkätundersökning med 55 årskurs 5 elever och 45 årskurs 9 elever. Dessa har svarat på frågor om vilka motivationsfaktorer som de upplever har betydelse respektive inte betydelse för deras motivation till skolarbete. Enkätfrågorna bygger på forskning om vilka motivationsfaktorer som påverkar eleverna i skolan. Genom att jämföra elevernas svar i undersökningen har vi sett vilka motivationsfaktorer som eleverna tycker har störst respektive minst betydelse för deras motivation.

Resultatet visar att en motivationsfaktor som både pojkar och flickor i årskurs 5 och 9 svarade har betydelse är lärarens bemötande. En slutsats vi drar av detta är att lärarens förmåga att skapa goda relationer kan vara avgörande för en elevs motivation.

En skillnad mellan flickornas och pojkarnas svar i undersökningen är att en större andel flickor svarade att delaktighet i skolarbetet var viktigt för dem.

En skillnad mellan årskurserna är att en större andel av årskurs 9 eleverna än av årskurs 5 eleverna svarade att egen tillfredställelse (att känna sig nöjd) har betydelse för deras skolarbete.

Nyckelord

motivation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)