Hur arbetar lärare för att motivera elever till att läsa i svenskundervisningen?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Louise Noaksson; Anna Wulff; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka och problematisera hur lärare arbetar med att motivera elever till att läsa. Vi har utgått ifrån två frågeställningar: Hur beskriver lärarna sitt arbete med att motivera sina elever till att läsa olika slags skönlitterära texter i svenskundervisningen i årskurs 4–6? och Vilka möjligheter och dilemman upplever lärare att det finns vid arbete med läsning och skönlitterära texter?Den teoretiska utgångspunkten för studien har grundats i det sociokulturella perspektivet. Vidare har vi använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden semistrukturella intervjuer för att besvara studiens forskningsfrågor. Totalt har sju intervjuer genomförts med lärare från två olika skolor som arbetar på mellanstadiet. Den empiri som har samlats in har analyserats och bearbetats utifrån tematisk analys. Resultatet av studien visar lärarnas uppfattningar om att elevernas motivation till att läsa påverkas av olika faktorer. Alla lärarna som deltog är överens om att olika arbetssätt gynnar elevernas motivation och läslust. Vidare tar lärarna upp att elevernas intresse för skönlitterära texter och läsning påverkar deras motivation. Det synliggörs även att relationer är av betydelse för eleverna. De relationer som är tydliga är mellan lärare och elev samt lärarnas relation med hemmet. Studiens övergripande slutats är att lärare behöver arbeta på olika vis samt att ha elevernas intresse i fokus för att kunna motivera dem till att läsa.Nyckelord: Läslust, läsutveckling, motivation, svenskundervisning &årskurs 4–6.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)