Språkpraktik En snabbare väg till svenskan?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: SyfteDenna studie har som syfte att undersöka några studerandes uppfattningar om sin språkpraktik i kombination med undervisning i svenska för invandrare (sfi). Frågeställningarna gäller om de studerande har upplevt att språkkunskaperna förbättrats efter språkpraktiken, och i så fall hur, om språket på undervisning i svenska för invandrare skiljer sig jämfört med språket på praktikplatsen, samt hur en bra språkinlärning kan utformas där språkpraktik integreras med undervisning i svenska för invandrare.TeoriTeorin i denna studie utgår från några föregångare inom pedagogik, bland annat Dewey, Piaget och Vygotskij. Deras teorier ställs mot aktuell forskning inom lärande och betydelsen av praktiskt lärande inom olika yrken. Vidare belyses olika former av lärande samt olika motivationsfaktorer för språkinlärning när det gäller vuxna andraspråksinlärare.MetodMetoden som används i studien är en kvalitativ metod, vilket i detta fall innebär deltagande observationer och intervjusamtal av fyra studerande på olika praktikplatser. Praktikplatserna var inom restaurangkök, skolkök, trädgårdsbutik och förskola.ResultatResultatet visar att efter fullgjord praktik har två av respondenterna upplevt att deras språkkunskaper förbättrats, medan en respondent upplever att hon står kvar på samma språkliga nivå som innan praktiken, men har tillgodogjort sig yrkessvenska specifik för branschen. En respondent har upplevt en försämring av sina språkkunskaper, då hon inte fick tillfälle till någon muntlig interaktion. Samtliga respondenter uppger att det inte gavs någon möjlighet till stöd på skolan varken med för- eller efterarbete i samband med praktikperioden. Den vardagssvenska som respondenterna efterfrågade i klassrummet förekom varken skriftligt eller muntligt. Tidigare forskning och resultatet från denna studie visar att det är ett annat språk i klassrummet än vad det är ute i ”verkligheten”, på en arbetsplats. Detta på grund av att undervisningen inte är anpassad efter individen och för lite anpassad till yrkeslivets krav. En bra språkinlärning bör utformas med hög grad av autenticitet i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)