Formativ bedömning: Hur bedömningsarbetet kan främja elevers lärande och kunskapsutveckling : Elevers upplevelser av bedömningsarbetet i de samhällsorienterade ämnena

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Sammanfattning:

Följande arbete handlar om bedömning som ett pedagogiskt verktyg för att främja elevers lärande och kunskapsutveckling, en så kallad formativ bedömning eller bedömning för lärande. Arbetets forsknings- och litteraturgenomgång behandlar, utifrån syftet, vilka förutsättningar som krävs för en formativ bedömning och hur lärare kan arbeta med en sådan bedömning. Skolans styrdokument förespråkar en formativ bedömning, varpå undersökningens syfte är att beskriva hur denna bedömning upplevs av elever för att kunna analysera och påvisa vilka förutsättningar eleverna ges till att utveckla sitt lärande.

Utifrån arbetets inriktning fokuserar undersökningen på elevers upplevelser av den formativa bedömningen i de samhällsorienterade ämnena, i grundskolans tidigare år. Arbetets syfte är uppdelat i de preciserade frågeställningarna:

  • Vad innebär det att arbeta med formativ bedömning?
  • Hur upplever elever bedömningen i de samhällsorienterade ämnena?
  • På vilka sätt blir eleverna involverade i bedömningsarbetet i de samhällsorienterade ämnena?

Undersökningen genomfördes med fokusgruppsintervjuer, med totalt 15 elever i årskurs 5-6 uppdelade i fyra olika fokusgrupper. Resultaten av fokusgrupperna visar att de formativa inslagen i bedömningsarbetet i de samhällsorienterade ämnena överlag lyser med sin frånvaro. De förutsättningar som krävs för den formativa bedömningen upplevs inte i större utsträckning i dessa ämnen utav eleverna, vilket behöver förändras om bedömningsarbetet ska kunna främja elevernas lärande och kunskapsutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)