Att anpassa sig eller inte : En uppsats om hur ett svenskt multinationellt företag anpassar sin organisationskultur i Storbritannien och USA

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Till följd av viss kunskapsbrist avseende organisationskultur som ämne i en alltmer global värld studerar uppsatsen ett svenskt multinationellt företags anpassning av organisationskultur i två länder. Studien undersöker frågeställningarna: ​Hur anpassas organisationskultur i förhållande till värdland för ett svenskt multinationellt företag? ​och ​Hur påverkar nationskultur anpassningen av organisationskultur? ​Hofstedes teori om organisationskulturella dimensioner samt nationskulturella skillnader används för att identifiera olika kulturer. En fallstudie på det svenska företaget SAAB ABs enheter i Sverige, Storbritannien och USA har utförts i syfte att förstå och jämföra organisationskulturerna på dessa. Resultatet tyder på att företaget agerat olika när det kommer till hur mycket de har anpassat organisationskulturen beroende på vilket värdland de etablerat sig i. Uppsatsen diskuterar även likheter såväl som skillnader mellan värdländernas nationskulturer jämfört med enheternas organisationskulturer samt möjliga samband mellan dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)