Rätt kompetens i rätt tid - Möjligheter och begränsningar för arbetsgivare att tillgodose förändrade kompetensbehov i företagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: För att arbetsgivare ska kunna bedriva konkurrenskraftig och effektiv verksamhet krävs det att arbetstagare besitter kunskap och kompetens som motsvarar företagsbehoven. Syftet med denna uppsats är att analysera rättsläget kring arbetsgivarens möjligheter respektive begränsningar att tillgodogöra sig behovet av den kompetens som erfordras. Genom att ha undersökt omständigheter där arbetsgivaren lagenligt kan säga upp arbetstagare med bristande kompetens, blev slutsatsen att situationer då det råder arbetsbrist kan vara fördelaktiga för det fall att arbetsgivaren vill utnyttja tillfället och höja kompetensen i verksamheten. Vidare har undersökts arbetsgivarens skyldigheter i såväl lagstiftning som kollektivavtal att sörja för kompetensutveckling, då sådana insatser kan sägas vara en förutsättning för att arbetstagare ska bibehålla och utveckla sådan kompetens som matchar företagets förändrade behov. I uppsägningsfall som hänför sig till personliga skäl har framkommit att arbetsgivaren har en begränsad sådan skyldighet, och likaså gäller enligt de kollektivavtal som i denna uppsats analyserats. Endast två av de elva omställningsavtal som gäller på arbetsmarknaden stipulerar förebyggande åtgärder vilka inkluderar kompetensutveckling till arbetstagare för att undvika uppsägningar. En generell slutsats som dras från detta är att fler omställningsavtal borde inbegripa sådana åtgärder med anledning att dels stärka företagens konkurrenskraft och dels öka arbetstagarens anställningsbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)