Fotbollsspelaren och föräldern: En studie om unga fotbollsspelare och föräldrars syn på motivation, toppning och föräldrarnas påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Den 1 januari 2017 förbjöd det svenska fotbollsförbundet möjligheten att utse seriesegrare för barn under 13 år som spelar fotboll. Detta efter att man bland annat upplevt och uppmärksammat en rådande föräldrarpress och hets vid sidlinje kopplat till barnens prestationer och idrottsliga resultat. Syftet med studien är att genom semistrukturerade intervjuer med fotbollsspelande pojkar och deras föräldrar i södra Skåne, jämföra deras upplevelser kring toppning, motivation och föräldrars involvering och därmed förklara hur unga fotbollspojkar påverkas av dessa faktorer i sitt fotbollsspelande. Detta genom att förhålla sig till begreppen toppning och motivation och med stöd från självbestämmandeteorin som innefattar de psykologiska grundbehoven för inre motivation: Autonomi, kompetens samt samhörighet. För att få så tydliga och ingående åsikter och upplevelser som möjligt från spelarna och föräldrarna så gjordes empiriinsamligen med hjälp utav intervjuer. Dessa intervjuer gjorde med tre manliga fotbollsspelare mellan 11–13 år samt respektive tre föräldrar, en förälder tillhörande en av varje spelare. Spelarna tillhörde olika fotbollsföreningar, alla föreningarna är lokaliserade i södra Skåne. Därefter jämfördes intervjusvaren med varandra och sex stycken motivationsfaktorer eller teman kunde identifieras i svaren: 1. Intresse för fotbollen, 2. Självständighet och egen påverkan, 3. Lagindelning och individuell utveckling, 4. Feedback från föräldrarna, 5. Gemenskap samt nummer 6. Geografisk plats. De mest centrala och viktigaste motivationsfaktorerna i studien är intresset för fotbollen samt gemenskapen, som båda grundar sig föräldrarnas inverkan på barnens idrottsval och fortsättning. Vikten av att ha ett egenintresse för fotbollen i samband med att inneha en känsla av delaktighet, med såväl lagkamrater som familj (föräldrar) är fokuserad i studiens resultat. Mindre skillnader kunde identifieras i spelarnas kontra föräldrarnas upplevelser men majoriteten är likasinnade i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Slutsatsen av studien inger att det finns en del olika motivationsfaktorer som gör att 11–13 åriga pojkar spelar fotboll men en gemensam nämnare för dessa faktorer är föräldrarnas inverkan på de alla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)