”Hjärtat får pumpa, lungorna får jobba och kroppen vaknar till liv.”- En studie om några lågstadielärares inställning till fysisk aktivitet i skolan.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Studiens syfte är att ta reda på vad några lågstadielärare har för inställning till fysisk aktivitet i skolan. För att undersöka detta, genomfördes semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data. De sex lärare som intervjuades arbetade på tre olika skolor där den ena skolan har en hälsoprofil med daglig fysisk aktivitet. Social Ecological Model används som teoretisk utgångspunkt i denna studie, där en analys av lärarnas svar görs sett utifrån individuella, interpersonella, organisatoriska, samhälleliga och politiska faktorer. Ett viktigt resultat som framkom i denna studie var att samtliga lärare som intervjuades var positivt inställda till den fysiska aktiviteten i skolan. Det som framförallt påverkade lärarens inställning var de effekter som den fysiska aktiviteten gav barnen i skolan. Studiemotivation, koncentration och sociala samspel är några sådana positiva effekter som eleverna förbättrade genom att vara fysisk aktiva och detta påverkade då även lärarnas inställning positivt. Konflikter och svårigheter med att varva ner, var effekter som lärarna såg hos eleverna efter att de varit fysiskt aktiva. Detta påverkade på så sätt deras inställning till den fysiska aktiviteten negativt. Några aspekter som lärarna ansåg vara betydelsefulla för att bedriva den fysiska aktiviteten, var att hela skolans personal tar ansvar och stöttar varandra för att ge eleverna den rörelse som de är i behov av. Att utbildning inom området idrott och hälsa kan ge möjligheter till att stärka lärares självförtroende kring att undervisa inom området, är ytterligare ett resultat som framkommit i studien. Eftersom barn i dagens samhälle lever i en allt med stillasittande vardag framkom det i studien att lärarna känner ett ansvar för elevernas välmående och på så sätt vill stimulera deras fysiska behov under skoltiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)