Svensk cyberavskräckning - Utopi eller realitet?

Detta är en Master-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Utvecklingen inom cyberområdet är snabb och blir allt snabbare, samtidigt som den tekniska utvecklingen leds av den privata industrin. I takt med att cyber allt mer genomsyrar vår vardag innebär detta att möjligheterna men också riskerna ökar i allt snabbare takt. Syftet med denna studie är att undersöka Sveriges förmåga och ambitioner inom cyberområdet, med målet att utröna om Sverige har förmågan att försvara sig med och mot cyber och därigenom avskräcka en motståndare från att genomföra cyberangrepp. Denna teoriprövande fallstudie undersöker om Sverige har en ambition att uppnå en förmåga till avskräckning genom cyber. Resultatet visar att beroende på vilken abstraktionsnivå som studeras är ambitionen att uppnå förmåga till avskräckning mer eller mindre tydlig. Studiens viktigaste slutsats är att ambitionen är större, realiteten närmare, på den myndighetsgemensamma policynivån och dess viktigaste bidrag är dess framtagna analytiska ramverk och de möjligheter det ger att kunna undersöka andra fall. Vidare bidrar studien också med stöd till behovet att knyta forskningsfältet cyber närmare krigsvetenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)