Arbetet med hälsofrämjande livsstilsförändringar –sjuksköterskors upplevelser: En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Många människor lever idag med en ohälsosam livsstil vilket leder till ohälsa. Minst 20 % av alla människor som söker sjukvård gör det på grund av de konsekvenser som uppstår av en ohälsosam livsstil. Hälsofrämjande arbete skall rikta sig mot att använda människan befintliga resurser för att främja hälsa. Sjuksköterskan ska värna om människors välbefinnande genom att motivera och främja egenvård genom stöttning vid livsstilsförändringar. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetet med hälsofrämjande livsstilsförändringar hos vuxna patienter. Metod: Arbetet utfördes som en litteraturöversikt baserad på 16 vetenskapliga artiklar med en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Artiklarna är publicerade mellan år 2005-2020. Artiklarna är insamlade från databaserna Cinahl och PubMed. Den insamlade datan är analyserad i tre steg. Resultat: Resultatet presenteras i fem huvudkategorier som speglar faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelser, Sjuksköterskan, Arbetsplatsen, Patientens påverkan, Interaktioner och Yttre faktorer. Det framkom att sjuksköterskor upplevde att de var viktiga i arbetet med hälsofrämjande livsstilsförändringar. Dock upplevde flertalet sjuksköterskor att ett hinder i arbetet var tidsbrist samt för lite utbildning. En möjlighet som sjuksköterskor upplevde kunde underlätta arbetet var stöttning av ledningen på arbetsplatsen. Slutsats: Sjuksköterskor upplever att de har en roll i det hälsofrämjande arbetet riktat mot livsstilsförändringar. Faktorer som hindrar sjuksköterskor i det hälsofrämjande arbetet är tidsbrist samt brist på utbildning och kunskap inom ämnet. En faktor som ökar möjligheten till det hälsofrämjande arbetet anser sjuksköterskor är stöttning från ledningen på arbetsplatsen. Sjuksköterskors motivation påverkas även av patientens egen motivation. Sjuksköterskans motivation till arbetet avspeglar i flera fall patientens motivation till förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)