Yngre barns möte med skriftspråket : En kvalitativ studie om skriftspråkssynliggörande i interaktioner mellan pedagog och barn under pedagogiska skriftspråkliga aktiviteter.

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Syftet med studien är att söka ny kunskap om interaktioner som sker mellan barn samt barn och pedagoger under pedagogiska aktiviteter med fokus på skriftspråkslärande. Studien tar sin utgångspunkt i en sociokulturell teori. Metod som används under den här studien är observationer med hjälp av videoupptagning samt fältanteckningar. Tre olika pedagogiska aktiviteter med fokus på skriftspråket observeras. Resultat tyder på att barn introduceras till skriftspråket genom användandet av olika artefakter i form av digitala verktyg, bilder på Babblarna och leklera samt genom kopplingar till barns identitet. Deltagarnas kommunikation kännetecknas av turtagning och imitation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)