KALLDUSCH ELLER INTE? En studie av vilka faktorer som påverkar nyblivna lärares start i arbetslivet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Maria Ankarlund; [2019-05-08]

Nyckelord: Nyblivna lärare; lärarutbildning; första arbetsplatsen;

Sammanfattning: Syfte: Denna studies syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar nyutexamineradelärares start i yrket. Med utgångspunkt i tre frågor, hur nyblivna lärare upplever sig hablivit förberedda från universitetet, hur första arbetsplatsen tagit emot dem och hur dennyutexaminerade läraren beskriver sin personliga förförståelse av yrket, har enintervjustudie med fyra relativt nyblivna lärare genomförts.Teori: Denna studie har en kvalitativ ansats då studiens syfte var att undersöka vilka faktorersom påverkar nyblivna lärares första tid i yrket och den kvalitativa ansatsen har somönskan att återge deltagarnas synsätt och åsikter.Metod: Data har skapats genom fyra kvalitativa individuella intervjuer med fyra relativtnyutexaminerade lärare som arbetar på två olika skolenheter.Resultat: Denna studies resultat bekräftar tidigare forskning, om vilka faktorer som påverkarnyutexaminerade lärares start i arbetslivet. Likt tidigare studier är även denna studiesresultat att universitets förberedelse, arbetsgivarens mottagande och den individuellaförförståelsen är tre faktorer vilka påverkar nyblivna lärares start i arbetslivet. Dessutomär resultatet av denna studie att det finns en fjärde faktor, lärarledarskap, som påverkarnyblivna lärares första tid i yrket. Av resultatet går inte att utläsa någon rangordningmellan dessa fyra faktorer dock beskrivs de ha olika betydelse för olika individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)