Ledarskap idag, under pandemin och i framtiden - En fenomenografisk studie om ledarskapet i en vald organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. Undersökningen tar avstamp i en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON. Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap. Analys och diskussion, som grundas i resultat och teori, påvisar vikten av ett ledarskap som anpassas efter den specifika kontexten vilket kan förklara de olika uppfattningarna intervjuerna visade på. Uppsatsens sista avsnitt är en avslutande reflektion där förslag på framtida forskning inkluderas. Här sammanfattas de olika teman uppsatsen är strukturerad efter utifrån analys och diskussion. Förslag på framtida forskning är att vidare undersöka betydelsen av tillit och grupptillhörighet samt se till kön och/eller ledarposition.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)