Digital undervisning och inlärningsutmaningar under en pandemi : En fallstudie på ett svenskt universitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Digital undervisning blev under covid-19 pandemin en viktig metod för att kunna upprätthålla lärande för utbildningsinstitutioner. Genom att använda sig av digitala plattformar och verktyg som exempelvis Learning Management Systems (LMS) och Videokonferens verktyg (VKV) kan studenter lära sig utan att fysiskt vara närvarande.  Den tidigare forskningen har tagit upp de sociala och fysiska problemen som kan uppstå vid ett oönskat miljöombyte. Vidare har det lyfts fram att individer har olika förutsättningar vid distansutbildning vilket kan påverka lärandet under hela utbildningen. Det lyfts även fram styrkor och svagheter med distansundervisning men inget som specifikt berör hur de digitala plattformarna har påverkat studenters motivation, koncentration och studieteknik under covid-19. Syftet med studien var att undersöka hur studenter vid Linneuniversitetet upplever att de har påverkats av den ofrivilliga distansundervisningen covid-19 medför och de digitala lärplattformar och verktyg som används. En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer har varit studiens metod vid datainsamling. Studien har förhållit sig till fem informanter som studerat på olika program inom Linneuniversitetet. För att analysera data följdes Creswells sex steg för dataanalys vilket resulterade i två huvudområden som inkluderade fyra teman och tre subteman. Studien kom fram till att studenter upplever att det finns möjligheter till sociala interaktioner med VKV. Flexibiliteten och möjligheten att vara platsoberoende är väldigt positivt för studenter. Studien har konstaterat att studenters koncentration, motivation och studieteknik har påverkats negativt sedan införandet av VKV föreläsningar. Vid användning av LMS så har upplevelsen varit att det finns en minimal påverkan på centrala faktorerna för lärande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)