Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård inom slutenvården : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Introduktion/bakgrund: Begreppet palliativ vård upplevs diffust vilket påverkar vårdens utförande. Palliativ vård omfattar patient såväl som närstående med utgångsläge i specifika ståndpunkter. Vården indelas i olika faser, där fokus alltid är att bibehålla livskvaliteten. Palliativ vård bedrivs inom olika instanser för hälso- och sjukvård där mer komplicerade patientfall vårdas inom slutenvården.   Syfte: Litteraturstudien vill belysa hur sjuksköterskor upplever vården av palliativt sjuka patienter inom slutenvården. Metod: Litteraturstudie enligt Polit och Becks (2017) niostegsmodell. Datainsamling genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och Scopus. Artiklarna granskades gällande relevans och kvalitetet. Kvalitetsgranskning genomfördes utefter Polit och Becks (2017) granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Inkluderat material består av 8 kvalitativa samt 2 kvantitativa artiklar. Inkluderade artiklar analyserades och kodades för att finna likheter och skillnader. Resultat: Resultatet redovisas under tre kategorier vilka omfattar Emotionellt krävande och belönande arbete, Teoretiska, praktiska och psykiska utmaningar samt Begränsningar och möjligheter vid kommunikation. Slutsats: Upplevda känslor vid palliativ vård är ofta negativt betingade, trots detta upplevs en känsla av tillfredsställelse när patienten uppskattar sjuksköterskans arbete. Kunskap och erfarenhet påverkar upplevelsen, där unga alternativt nyutexaminerade upplever det svårast. Kommunikation och samarbete inom arbetslaget påverkar upplevelsen. Läkarna bidrar med förutsättningar eller hinder vid kommunikation med patient och närstående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)