Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sammanfattning: Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. Detta innebär att en systemlösning kräver två lokomotivtyper samt lokbyte undervägs, med försämrad effektivitet som följd. Ett alternativ vore att använda last-mile lokomotiv som har en sekundär driftkälla. Dock är effekten på dessa låg och loket klarar endast av att förflytta tåget kortare sträckor. Däremot skulle dual-mode lokomotiv med högre effekt, klara av kontinuerlig drift genom sträckor där elektrifiering saknas. Syftet med studien var att jämföra transportkostnaden för nuvarande tågdragning vilket innebär en kombination el- och diesellokomotiv, med ett framtida scenario där dual-mode lokomotiv används. Detta analyserades med olika energipriser. Studien utfördes på Stora Ensos Norgependeln som saknar fullständig elektrifiering. Två scenarion togs fram för beräkning av transportkostnaden med nuvarande tågdragning samt med dual-mode lokomotiv. Den totala transportkostnaden delades upp på infrastrukturkostnader varav el- och dieselkostnad, utrustningskostnad samt arbetskostnad. Utöver detta gjordes känslighetsanalyser för att jämföra olika kostnadsfaktorers påverkan på respektive scenario och tågdragning. Resultatet visar att den totala transportkostnaden per år för dual-mode lokomotivet var 3,7 % lägre i scenario 1 samt 4,3 % i scenario 2 jämfört med nuvarande tågdragning. Besparingen sjunker till 3,1 och 3,6 % vid lägre energipriser och 4,1 % och 4,8 % vid högre energipriser. Känslighetsanalyser visar att kostnaderna är marginellt högre för dual-mode lokomotivet vid ökat stillestånd. Resultatet visar också att implementeringen av dual-mode alternativet reducerar andel dieseldrift med 10–15 %.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)