Gröna Byggnader : En redogörelse av miljöcertifieringar och miljömärkningar för byggnader på den svenska bostadsmarknaden med fokus på byggaktörers lönsamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Detta examensarbete fokuserar på gröna byggnader på bostadsmarknaden, samt vad miljöcertifiering och miljömärkning av byggnader innebär. Hur stor är egentligen vetskapen om miljöcertifieringar och miljömärkningar hos kunder på marknaden för bostäder? Det är en intressant fråga som är återkommande i denna uppsats. Att konsumenter blir mer och mer miljömedvetna och strävar efter att göra mer hållbara val och välja rätt alternativ när det kommer till livsmedel och resor är inget som är främmande för någon. Men hur ser det ut när det kommer till bostadsmarknaden och när en konsument ställer sig inför att välja en bostad som finns i ett hus som omfattas av miljöcertifieringar? Examensarbetet behandlar tre huvudfrågor som berör efterfrågan på miljöcertifieringar på bostäder, vad detta har för koppling till byggaktörer lönsamhet samt vilken eller vilka miljöcertifieringar eller miljömärkningar som är att föredra på bostadsmarknaden.I examensarbetet har totalt sex intervjuer utförts under hösten 2019 där de deltagande representerar olika byggföretag i Sverige från antigen den kommersiella marknaden, bostadsmarknaden eller entreprenadföretag från byggskedet. De intervjuade är antingen hållbarhetschefer, VD eller på något sätt ansvariga för hållbarheten på företaget. Utöver dessa intervjuer skapades även en enkät som undersökte vilka tre variabler som hamnade högst när det kommer till att välja en ny bostad. Resultatet från empirin, i form av intervju och enkät, knöts samman med redogörelsen om miljöcertifieringar och miljömärkningar är i en avslutande analys. Examensarbetet mynnade ut i att efterfrågan på miljöcertifieringar och miljömärkningar på bostadsmarknaden inte är i paritet med efterfrågan på dessa på den kommersiella marknaden. Kunden har inte tillräckligt med information om vad dessa innebär och företagen behöver bli bättre på att nå ut till kunderna för att göra miljöcertifierade och miljömärkta bostäder mer attraktiva i kundens ögon. Miljöcertifierade byggnader genererar ett högre driftnetto då drift- och underhållskostnader för en miljöcertifierad byggnad blir lägre då den har högre krav på energianvändning och prestanda, i jämförelse med ett brunt hus. Detta, trots en låg efterfrågan hos kunderna, är en attraktiv aspekt för de byggaktörer som använder sig av miljöcertifieringarna. En miljömärkt byggnad är bra utifrån olika aspekter, liksom att den producerats av noga utvalda material. Däremot berör en inte miljömärkt byggnad den fortsatta förvaltningen, vilket en miljöcertifierad byggnad istället gör. Flertalet av de som intervjuats till detta examensarbete påpekar att Svanenmärkta hus kan vara ett bättre alternativ om företaget vill marknadsföra deras byggnader med ett mer igenkänt varumärke som Svanen. Däremot anser de att Miljöbyggnad är ett bättre alternativ då denna miljöcertifiering inte bara behandlar produktionsskedet utan även förvaltningen av byggnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)