Jungfru i nöd? : En kvalitativ studie om hur Disney prinsessor gestaltas på film

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Disney har tidigare kritiserats för att de använder typiska könsroller, som exempelvis passiva kvinnor och modiga män. Därför har vi valt att studera hur sex Disney prinsessor gestaltats från 1930-talet till 2010-talet. Vårt syfte var att undersöka om kvinnan hade stereotypa roller och hur gestaltningen sett ut genom åren. För att fullborda vårt arbete har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av en semiotisk analys. För att fastställa prinsessans utseende och personlighet har vi utgått från Margareta Rönnbergs kategoriseringar på feminina rolltyper i sagor. Med hjälp av genusteori och feministisk forskning har vi analyserat könsrollerna i filmerna och kommit fram till att de tidigaste prinsessorna är opersonliga och i ständigt behov av en man. De senare prinsessorna har utvecklats till mer självständiga kvinnor som får både karriär och kärlek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)