Hur kan religionsundervisning påverka elevernas uppfattningar om livsåskådningar?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt är inspirerad av vårt intresse inom religionsundervisning och hur den speglas i samhället. Utifrån våra egna erfarenheter ifrån verksamhetsförlagda utbildning har vi observerat att religion har en stor påverkan på elevernas tankar kring olika livsåskådningar. Detta har resulterat till denna forskning kring vår frågeställning: Hur kan religionsundervisning påverka elevernas uppfattningar om livsåskådningar? Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka hur religionsundervisningen kan påverka elevernas uppfattningar om livsåskådningar. Metoderna som har använts för att samla information är sökningar på olika databaser som resulterade till vetenskapliga artiklar, antologier och avhandlingar. Denna forskningsöversikt kan hjälpa oss i vårt framtida yrke som lärare i grundskolan. Det vi har kommit fram till är att religionsundervisningen har stort inflytande på elevers tankar, synsätt, uppfattningar, kunskaper om religion och livsåskådningar. Denna uppfattning kan påverka ens egna samt andras identitet. Hur läraren väljer att forma sin undervisning utifrån metoder och tillvägagångssätt har en betydande roll i elevers kunskapsinhämtning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)