Preventiva hjälpinsatser för att motverka sexuella övergrepp mot barn i Sverige och Tyskland : -        En litteraturstudie om preventiva hjälpinsatser för människor som har begått, eller riskerar att begå, sexuella övergrepp mot barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att kartlägga och jämföra preventiva hjälpinsatser i Sverige och Tyskland för människor som har begått, eller riskerar att begå, sexuella handlingar mot barn. Tidigare forskning visar att det saknas evidensbaserade behandlingsmetoder som har en mätbar preventiv effekt för sexualbrottsförövare mot barn, samt att kompetens inom den svenska vården för att möta individer ur denna förövargrupp är bristfällig. I Tyskland har ett behandlingsprogram som riktar sig specifikt till pedofiler framtagits – någon motsvarande behandlingsinsats finns inte i Sverige. Denna uppsats utgörs av en litteraturstudie som utifrån tryckt vetenskapligt och icke-vetenskapligt material presenterar ett flertal preventiva hjälpinsatser inom kriminalvård och öppenvård i de bägge länderna. Slutsatser som kan dras från studien är att det i Tyskland finns fler preventiva hjälpinsatser för människor som har begått, eller riskerar att begå, sexuella övergrepp mot barn än vad det gör i Sverige. Hjälpinsatser i Tyskland finansieras i större utsträckning än i Sverige med offentliga medel. Skilda lagar kring anmälnings- och tystnadsplikt resulterar i att behandling delvis utgår från olika premisser i de båda länderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)