Fly eller illa fäkta : gymnasieelevers upplevelser av utmaningar i ämnet idrott och hälsa

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att få en ökad kunskap om vilka utmaningar gymnasieelever möter under lektioner i idrott och hälsa. Studien vill även undersöka hur gymnasieelever hanterar de uppkomna situationerna samt hur eleverna upplever lärarens roll när de möter utmaningar. Studiens frågeställningar är: Vilka utmaningar möter gymnasieelever under lektioner i idrott och hälsa? Hur upplever gymnasieelever att de hanterar utmaningar under lektioner i idrott  och hälsa? När gymnasieelever möter utmaningar under lektioner i idrott och hälsa, hur upplever de lärarens roll? Metod För att svara på studiens syfte genomfördes intervjuer med sex gymnasieelever. Eleverna kom från olika skolor i Stockholm och var fördelade över alla olika årskurser. Resultatet analyserades med hjälp av Flow-teorin och The Adventure Experience Paradigm.  Resultat Samtliga respondenter upplevde både positiva och negativa utmaningar under lektioner i idrott och hälsa. Många upplevde de största utmaningarna i sociala situationer där de förväntades visa upp något eller jämfördes med varandra. Resultatet visar att respondenternas upplevelser av utmaningar samt deras reaktioner är starkt påverkade av relationen till klassen och läraren. I flera fall var även deras relation till betygen en källa till stressande utmaning och något som gjorde att de genomförde en uppgift trots starkt motstånd. Positiva utmaningar uppkom oftast i aktiviteter respondenterna var vana vid sen tidigare eller vid de tillfällen då de kände samhörighet med resten av klasskamraterna. Samtliga respondenter ansåg att lärarens personlighet och bemötande har stor betydelse för hur de hanterar utmanande situationer i ämnet idrott och hälsa. Slutsats Studien visar att den upplevda tryggheten har stor påverkan på hur elever i gymnasiet upplever utmaningar under lektioner i idrott och hälsa. Ett större fokus på att skapa en bra grupp skulle kunna leda till att fler vågar utmana sig och misslyckas. Studien visar även att elever skulle bli bättre på att hantera utmaningar och få en mer positiv upplevelse av fysisk aktivitet med mer individfokuserad undervisning och mindre fokus på betyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)