Påverkar resurser sportsliga resultat? : En kvantitativ studie om hur de Allsvenska fotbollsklubbarnas resurser påverkar det sportsliga resultatet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Fotboll är världens största sport och har en global spridning över hela världen. Den utveckling som fotbollen har genomgått under moderntid har resulterat i att resurser har fått en mer betydelsefull roll i fotbollsklubbar. Fotbollsklubbar fungerar numera som investeringsobjekt för miljardärer som investerar stora ekonomiska resurser i fotbollsklubbarna. En fotbollsklubbs resurser är betydelsefulla men hur mycket påverkar resurserna det sportsliga resultatet? Syfte: Syftet är att förklara hur de allsvenska fotbollsklubbarnas resurser påverkar deras sportsliga resultat. Metod: Den här studien är en kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Primärdata bestående av årsredovisningar införskaffades från ekonomiansvarig på respektive fotbollsklubb samt från fotbollsklubbarnas hemsidor. Insamlad data användes för att genomföra statistiska analyser. Slutsats: Studiens resultat påvisar att det finns ett signifikant samband mellan fotbollsklubbarnas ekonomiska resurser och deras sportsliga resultat. Studiens resultat påvisar även ett signifikant samband mellan hur mycket resurser som fotbollsklubbarna spenderar på humankapitalet och deras sportsliga resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)