Myten om den effektiva marknaden? : Empirisk studie av ”Dogs of the Dow”-strategin och investeringar i stabila utdelningsbolag på Stockholmsbörsen

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: BAKGRUND: Investerare har försökt slå marknaden så länge kapitalmarknader har funnits. En investeringsstrategi som använts är ”Dogs of the Dow”. Investeringsstrategin bygger på att investera i de bolagen med högst utdelningsandel. Vedertagna ekonomiska teorier förespråkar även att investeringar i stabila utdelningsbolag ger möjlighet att generera riskjusterad överavkastning. Det finns idag motstridiga bevis från olika aktiemarknader huruvida det går att skapa riskjusterad överavkastning genom placeringar i högutdelande bolag. SYFTE: Syftet med studien är att undersöka om det går att skapa högre riskjusterad avkastning än SIX Return Index (.SIXRX) genom att placera i de aktierna med högst direktavkastning på Stockholmsbörsen. Vidare syftar studien att undersöka både huruvida ”Dogs of the Dow”- strategin och en investeringsstrategi i stabila utdelningsbolag kan generera riskjusterad överavkastning jämfört med index på Stockholmsbörsen. GENOMFÖRANDE: Det skapas två portföljstrategier där den ena utgår från ”Dogs of the Dow” och den andra utgår från placeringar i stabila utdelningsaktier. Studien är en kvantitativ undersökning där data samlas in från välrenommerade databaser. Portföljerna innehåller tio bolag som rebalanseras varje år för att sedan justeras för risk och transaktionskostnader. SLUTSATS: Studien presenterar inga bevis för att det går att skapa riskjusterad överavkastning med utgångspunkt i ”Dogs of the Dow”-strategin på Stockholmsbörsen. Däremot visar studien att det med hjälp av placeringar i stabila utdelningsbolag går att skapa riskjusterad överavkastning på Stockholmsbörsen men utan statistiskt signifikans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)