FRÅN ORD TILL HANDLING En aktionsforskningsstudie om Kollegial handledning som stöttande praktik i en förskola

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Det övergripande syftet med studien är att identifiera den kollegiala handledningensstöttande faktorer, vad det gäller pedagogernas omsättande av lärdomar i praktiken.Teori: Studien har sina teoretiska utgångspunkter i aktionsforskning, sociokulturellt perspektivoch teorin om praktikarkitekturer. Centrala aspekter som lyfts fram av samtligaperspektiv är; sammanhangets betydelse samt det sociala samspelet för kunskapande.Det situerade lärandet som lyfts fram i det sociokulturella perspektivet är i högsta gradgällande för både aktionsforskning och teorin om praktikarkitekturer. Sociokulturelltperspektiv och teorin om praktikarkitekturer kompletterar varandra. Teorin ompraktikarkitekturer är en praktikteori som används för att förstå praktiken, dessförändring och vad som begränsar och möjliggör den. Det sociokulturella perspektivetbelyser individens lärande som sker i samspel med gruppen. På så sätt ringas studien inutifrån tre nivåer, individen, gruppen och organisationen.Metod: Studien placeras inom kvalitativ forskning och har aktionsforskning som ansats. För attbesvara studiens frågeställning användes tre olika datainsamlingsmetoder;reflektionsloggbok, transkriptioner av ljudupptagningar vid handledningstillfällena samtfrågeformulär med öppna frågor. Resultatet har grupperats efter centrala teman ochvidare analyserats med hjälp av teorin om praktikarkitekturer.Resultat: De ”stöttande” faktorer som framkommer ur studien är; utforskande frågor, tid förtänkande, gemensamt intresseområde, synliggörande av den egna processen, deladerfarenhet samt omsorg om varandras processer. Vidare tas aspekter upp sommöjliggör eller begränsar de stöttande faktorerna. Studiens övergripande slutsats ärbetydelsen av handledningens stöttning kring förmågan att ställa reflekterande frågoroch förståelsen av det pedagogiska uppdraget. De aspekterna möjliggör eller begränsarde stöttande faktorerna. Att reflektionsprocessen får lov att ta tid belyses även, vilket påsikt leder till ett förändrat handlande och tillämpning av nya lärdomar och insikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)