Tysk jätte med goda förutsättningar? : En marknadsanalys av nyetablerade Media Markt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Trots att vi idag konsumerar hemelektronikprodukter som aldrig förr står hemelektronikbranschen inför en tuff framtid. Dagens största aktörer Elgiganten, Siba och ONOFF har fått en ny stor aktör att konkurrera med, den tyska lågpriskedjan Media Markt. Den 28 september 2006 öppnade Media Markt sitt första av 30 planerade varuhus i Kungens Kurva i Stockholm med affärsidén “det bredaste sortimentet till de lägsta priserna”. Media Markts främsta konkurrent Elgiganten reagerade direkt med att stämma Media Markt för falsk marknadsföring.

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie kartlägga och analysera Media Markts förutsättningar att lyckas på den svenska marknaden genom att besvara följande frågor:

· Varför valde Media Markt att gå in på den svenska hemelektronikmarknaden?

· Hur ser Media Markts marknadssituation ut idag?

· Vilka förutsättningar har Media Markt att konkurrera med de stora etablerade hemelektronikföretagen, främst Elgiganten?

Uppsatsen avgränsas till att behandla Media Markt och även Elgiganten i Kungens Kurva.

Information har samlats in dels genom artiklar från Internet och tidningar men även genom en intervju som gjordes med Media-Saturns marknadsansvarige Andre Wedin. Då uppsatsens empiridel huvudsakligen byggs på insamlat material i form av artiklar och intervju grundas studien på den kvalitativa metoden. De modeller som har använts är Konkurrentanalysen och Kotlers Marknadsmix.

Media Markt har stora möjligheter att lyckas på den svenska marknaden främst tack vare sin storlek på den europeiska marknaden och volymen på produkterna man köper in som tillåter låga priser. Dessutom har de ett stort sortiment med både billiga och dyra produkter som är bredare än någon annan svensk aktör. Media Markts inträde på den svenska marknaden beror på en stagnerande tysk marknad och man planerar att öppna upp ett 30-tal varuhus i Sverige eftersom den svenska marknaden anses ha stor tillväxtpotential. Detta kräver dock att den snabba teknikutvecklingen håller i sig. Media Markts största hot kommer ifrån konkurrenten Elgiganten som trots över 50 butiker i Sverige planerar att fördubbla antalet. Då Elgiganten marknadsför sig som den billigaste aktören med det största utbudet har de två företagen stämt varandra för falsk marknadsföring och kampen kommer att fortsätta. I längden har dock Media Markt bäst förutsättning att klara sig, då Elgiganten dras med stora förluster. Dock kan det bli svårt för Media Markt att öppna 30 varuhus i Sverige på 3 000 kvadratmeter då den svenska marknaden är för liten. Trots det kommer Media Markt att pressa konkurrenterna och ta marknadsandelar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)