Affärsänglars riskbedömning -Risk och osäkerhet vid utvärdering av investeringsförslag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Affärsänglar spelar en mycket betydelsefull roll för svenskt näringsliv. De är en viktig

kapitalkälla för unga och nystartade företag då de bistår med kapital till riskfyllda och osäkra

projekt som inte attraherar andra finansiärer på marknaden. Syftet med föreliggande studie är

att förklara varför affärsänglar väljer att gå in med kapital i företag där andra finansiärer

avstår på grund av risk och osäkerhet. Målet är även att redogöra för hur affärsänglar bedömer

ett investeringsförslag utifrån ett riskperspektiv. Genom att ta del av tidigare forskning som

berör utvärderingsprocessen har vi arbetet fram ett antal faktorer som kan påverka

riskbedömningen. Uppsatsen avser därmed även att beskriva vilka faktorer affärsänglar anser

mest riskfyllda samt undersöka skillnader i riskbedömningen beroende på om affärsängeln

investerar ensam eller i nätverk.

Undersökningen har genomförts genom en enkätstudie som innefattade ett urval på 51

affärsänglar. För att skapa ytterligare klarhet kompletterades enkätstudien med fyra personliga

intervjuer.

Analysen resulterade i slutsatsen att affärsänglar i grunden drivs av möjligheten till finansiell

avkastning i kombination med intresset att kunna vara med och påverka sin investering.

Undersökningen visar att människorna i och runt bolaget är det viktigaste momentet att beakta

under riskbedömningen. Här läggs störst fokus på entreprenörens personlighet samt relationen

mellan entreprenören och affärsängeln. Dessutom har skillnader kunnat visas i

riskbedömningen mellan ensamängeln och nätverksängeln.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)