Jämförelse mellan två fasadbeklädnader : En hållbarhetsanalys med fokus på livscykelanalys, kostnadsanalys samt sociala aspekter

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Ökat växthusutsläpp i atmosfären är en av flera bakomliggande orsaker till klimatförändring, där påföljder är olika naturkatastrofer i olika delar av världen. Byggnaders energianvändning har varit en av flera mänskliga verksamheter som är grunden till ökande växthusgaser. Däremot visar senaste studier att miljöpåverkan från materialutvinning, tillverkning samt produktion är större än under en byggnads driftstid (referensstudietid på 50 år). Detta för att användning av förnybara energikällor för byggnadsuppvärmning har ökat men också för ökat byggmaterialförbrukning. Av denna anledning är det väldigt viktigt att välja ett byggnadsmaterial som har lägre miljöbelastning. Samtidigt är det också viktigt att beakta ett ekonomiskt perspektiv, då valet av materialet kan avgöras exempelvis av projektets ekonomi. Dessutom är det viktigt att beakta sociala aspekter vid val av byggnadsmaterial, detta för att kunna uppnå en hållbar utveckling. Studiens syfte är att undersöka vilket byggnadsmaterial, fibercementskiva eller brandimpregnerad träpanel till fasadbeklädnad som är mest fördelaktigt ur hållbarhetssynpunkter. En förenklad livscykelanalys och kostnadsanalys samt arbetsmiljö vid montage som social aspekt utförs i detta arbete. Livscykelanalys (LCA) är en teknikvärderings metod för att kunna bedöma en produkts miljöpåverkan under dess livslängd. Resultat visar att brandimpregnerad träpanel är bättre än fibercementskiva ur ett miljömässigt perspektiv. Däremot har fibercementskivan lägre kostnader, detta på grund av att träpanel har större underhållsbehov. När det gäller arbetsmiljösynpunkter vid installation av fasadbeklädnader är trämaterialet bättre, enligt industriarbetarna. Deras argument är materialets vikt samt dess möjlighet för finjustering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)