”JAG UPPLEVER ATT DEFYSISKT AKTIVA OFTA ÄRPIGGARE OCH HAR HELTENKELT MER ENERGI” : En intervjustudie med fokus på fysiskaktivitet i fritidshemmet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Examensarbetes syfte är att undersöka hur olika fritidshem arbetar med rörelse, vilkaförutsättningar som finns för det, och hur fritidslärarna anser att rörelseaktiviteter bidrar tillelevernas utveckling. Metoden som användes var en skriftlig intervju som genomfördesmed nio olika yrkesverksamma fritidslärare. Intervjuerna analyserades med hjälp avmeningskoncentrering. De teoretiska utgångspunkterna som använts i studien är denhumanistiska teorin och den salutogena teorin. Resultatet visade att fritidshemmen arbetarmed fysisk aktivitet i sin undervisning i olika former, och att många använder utemiljön föratt främja rörelse. Informanterna tyckte sig se utvecklingspotential i miljön påfritidshemmen och uttryckte dessutom hur viktigt det är att stötta eleverna. Vissa avinformanterna tyckte sig se skillnad på elevers sociala förmåga kopplat till deras fysiskaförmåga. Studiens slutsatser är att fritidshemmets verksamhet till stor del handlar om att geelever möjlighet och tillfälle att röra på sig. Fritidslärarnas förmåga att inspirera elevernahar en stor påverkan på deras deltagande i fysiska aktiviteter på fritidshemmet, samt attfritidshemmets miljö har en stor påverkan på elevernas rörelsevanor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)