Dagens ungdom i dagens skola : En kvantitativ studie om hur subkultur bland ungdomar påverkar deras attityd till skolan.

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

Vad innebär det att tillhöra en subkultur och har det någon påverkan på ungdomars attityder idag? Är det lika utpräglat som under 70-talet när punken var som störst och man visade sin tillhörighet genom klädsel och en viss musiksmak? Eller har mainstreamkulturen tagit över genom olika medier som TV, film och internet? Studiens syfte är att undersöka om attityd till skolan kan härledas till subkultur. Frågeställningen är följande: Går det att härleda elevers attityd till skolan till deras subkultur? I hur stor utsträckning förekommer subkulturer idag? Finns det ett samband mellan subkultur och geografiskt/sociokulturellt område? Som metod valde vi att göra en enkätundersökning genom ett bekvämlighetsurval. Studien omfattade ungdomar som gick sitt första år på gymnasiet. 171 ungdomar besvarade enkäten i fyra skilda områden i stockholmsregionen. Vi analyserade materialet med hjälp av regressionsanalys och frekvenstabeller. Vi fick också kvalitativa svar på öppna frågor, som gav en djupare förståelse för materialet. Resultatet visade att vi utifrån vår urvalsgrupp inte kan se om attityd till skolan går att härledas till subkultur. De flesta av informanterna påstod att det inte hade någon alternativ stil och de musikstilar som var populärast att lyssna på var hiphop, RnB, rock, pop och techno/trance/house. Vi kunde urskilja olika förklaringar till skolk beroende på område. En slutsats vi har dragit är alltså att det finns olika skolattityder som yttrar sig i skolk och dessa kan härledas till området men inte till subkultur. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)