Vändpunkter i psykodynamisk terapi – ur psykoterapeuters perspektiv

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka psykodynamiska psykoterapeuters subjektiva upplevelser och erfarenheter av vändpunkter i psykoterapi. Detta gjordes med en kvalitativ fenomenologisk-hermeneutisk ansats, med Tematisk analys som metod. Sex psykodynamiska psykoterapeuter och två som befann sig under utbildning till psykoterapeut intervjuades, och en psykoterapeut valde att skriva ner sin berättelse. Sex huvudteman identifierades: Yttre händelse, Rörlig ram, Mod, Känslomässigt möte, Process över tid samt Negativ vändpunkt. Dessa analyserades framför allt utifrån ett relationellt intersubjektivt teoretiskt perspektiv och relevant tidigare forskning. Slutsatserna i denna studie blev: att vändpunkter sker i relationen mellan terapeut och klient; att affekter är avgörande verktyg i vändpunktsögonblicket och; att hur ramarna runt relationen hanteras kan ha avgörande betydelse för hur vändpunkter uppstår och utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)