Kartläggning över spridning av silvergran, Abies alba

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

Sammanfattning: Silvergran, Abies alba, är en ursprungligen odlad art som har fått snabb spridning i södra och mellersta Sverige de senaste 100 åren. Risk finns att denna art är invasiv och kan påverka vår inhemska flora och fauna negativt. I ett lövskogsområde norr om Uppsala finns en ungefär 70 år gammal plantering av silvergran som är nära 1200 kvadratmeter stor. I området kring planteringen har ett stort antal plantor av silvergran etablerat sig och syftet med denna studie är att kartlägga spridningen av arten i området. Studien kan bidra till att skapa ett generellt spridningsmönster för silvergran i liknande miljöer i Sverige. Att kartlägga spridningsmönstret kan vara fördelaktigt både för att kunna avgöra om arten måste klassas som invasiv, och om åtgärder behöver vidtas mot den möjligt invasiva ädelgranen. Skogsområdet är omgivet av åkermark och har inventerats genom transekter indelade i rutor. Från inventeringen är en generell spridning av silvergran kartlagd för skogsområdet. Granarna uppmättes i olika storlekskategorier, vilket är representerat i de framställda kartorna. På så sätt får man direkt en visuell överblick över spridningen av silvergran i skogsområdet från ursprungskällan. Tydligt är att silvergranen har stor möjlighet att på egen hand sprida sig i den sydliga, svenska lövskogen och hur spridningen av silvergran i framtiden kommer se ut är ett ämne för diskussion och studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)