Upplevelsen av att leva med venösa bensår

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: De individer som drabbas av ett venöst bensår kommer troligen att leva med det under en lång tid. Det är även ett välkänt problem att dessa individer upplever svårigheter i sin vardag samt det är ett komplext problem som inte endast kan lösas genom såromläggningar. Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med ett venöst bensår. Metod: 12 kvalitativa studier valdes ut och en litteraturstudie med en integrerad analys utfördes. Resultat: Det framkom fyra teman, upplevelsen av smärta beskrivs som det mest framträdande symtomet och det upplevs på flera olika sätt. Psykiska påfrestningar var förekommande och det uttrycktes i form av rädsla, oro, skam, nedstämdhet och självmordstankar. Denna patientgrupp uttryckte flertalet begränsningar i vardagen exempelvis svårigheter att utföra basala hygienrutiner samt att de undviker sociala situationer. En stor del av deras liv består av att vårda det venösa bensåret vilket gör att betydelsen av vården är central, där omläggningen, tidsaspekten, vårdpersonalens betydelse samt kunskapsförhållandet belyses. Slutsats: Patienter kan leva med venösa bensår under en lång tid och upplevelsen av att leva med venösa bensår beskrivs i den fysiska, psykiska, sociala och vårdens sfär. Fortsatt forskning bör fokusera på att öka följsamheten kring patientens analgetika behandling samt om utbildningsmaterial kan öka kunskapen hos vårdare, patienter och anhöriga

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)