Samhällskunskapens påverkan av globaliseringen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: SammanfattningHela vår värld är påverkad av globaliseringen. Vi har kommit närmre varandra och ekonomi, kultur, information, utbildning, m.m. överförs över nationsgränser allt fortare i vår digitali-serade värld. Globalisering påverkar skolan, men skolan påverkar också globaliseringen. (Nihlfors, 2008, s. 7)Det sker ingen omfattande forskning om samhällskunskap, utan mer mot den samhälls-orienterande undervisningen. Denna studie ska huvudsakligen ta upp ämnet samhällskunskap. Inom ämnet finns många ämnesområden i fokus, som statsvetenskap, nationalekonomi, socio-logi och juridik. Undervisningen kring dessa är också påverkade av globaliseringen. Referenser finns även bland forskning inom utbildningsvetenskapen. Forskning och vetenskap undersöker frågor gällande ramverk inom samhällskunskap och hur den påverkas av globaliseringen. Globalisering och en snabb teknisk förändring, samt digitaliseringen präglar vår tids skola. Klassrummet är inte längre den enda platsen för inlärning utan en av många. Globaliseringen påverkar undervisningen i samhällskunskap, men den sätter också högre krav på lärare att följa med bland influenser i vår globala värld. Denna studie tar upp hur samhällskunskapsundervisningen påverkas av globalisering. Det öppnas nya möjligheter och globala frågor kräver transnationella lösningar. Elever kan leva i sin lokala skolvärld och samtidigt intressera sig för globala frågor. Regionala styrmedel kan få nya kopplingar till globala processer. Många frågor kan inte bara kopplas till den lokala och nationella nivån, utan även till globala nivåer. Digitaliseringen har bidragit till att det sker en förändring i snabb takt och problemet för samhällskunskapsläraren blir att följa med i den snabba utvecklingen. Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne och influeras av de andra samhällsorienterande ämnena historia, geografi och religion. En allt mer globaliserad värld ställer högre krav för förståelse av nya förutsättningar i skolans värld.Nyckelord: didaktik, globalisering, samhällskunskap, politik, undervisning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)