En allvarsam lek : Dominans och underkastelse i sexuell praktik ur ett psykoanalytiskt och fenomenologiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Linda Åhslund; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med studien var att studera vad som konstituerar dominans och underkastelse i sexuell praktik som ett psykologiskt fenomen. En gemensam term för dominans och underkastelse utgör Bondage Dominance Submission Sadomasochism, BDSM Praktiken dominans och underkastelse rymmer frågor om driftperspektiv, objektrelationsteori, kroppens fenomenologi, symbolisering, genus och frågan vad sexualitet är. Sju BDSM-utövare intervjuades och därefter bearbetades materialet med Empirical Phenomenological Psychological Method. Resultatet visar att praktiken utgör en identitet och en kreativ iscensättning av en inre psykologisk verklighet. Fenomenet innehåller en maktförskjutning med ömsesidig påverkan för att nå andra medvetandetillstånd. Centralt för fenomenet är fantasier och rollekar som möjliggör ett gränsöverskridande och ett utforskande av tabun, genus, aggression och ambivalens. De respektive positionerna sker genom en tillblivelse genom den andre där processen i en BDSM-aktivitet utmärks av initiering, tempoväxlingar, uppmärksamhet, reparation samt omhändertagande. Resultatet diskuterades utifrån psykoanalytisk teori. Utifrån en diskussion om den levda kroppen och symbolisering föreslås att sexualitet ses som ett mellanområde och en lek med den inre psykologiska verkligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)