The Sound of Drums - Trumsoundets förändring över tre decennier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

Författare: Fredrik Winerö; [2012-04-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker hur trumsoundet förändrades inom produktionen avpop- och rockmusik från 60-tal till 80-tal och sambandet med förändringar iinspelningsteknik. Uppsatsen syftar även till att tydliggöra hur dagens diskurs omsound har växt fram och hur sound har blivit ett estetiskt verktyg och enkonsumtionsvara. Metoden som har använts är lyssningsbaserad analys ochjämförelser av inspelningar från respektive decennium, samt att resonemang ochresultat i uppsatsen har återknutits till tidigare forskning om sound. Resultatet avanalysen visar att inspelningstekniken har haft en avgörande betydelse för hurtrumsoundet inom berörda populärmusikaliska genreområden har förändrats och dessmöjligheter och förutsättningar satte soundskapande fokus på rummet under 60-talet,instrumentet under 70-talet och effekterna under 80-talet. Undersökningen har visatatt sound på 60-talet relaterades till helhet, plats och person och senare till tekniskbearbetning av enskilda element i ljudbilden. Den har förhoppningsvis även givit entydligare bild av hur diskursen om sound har växt fram och hur sound har fått sittnutida värde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)