Hur lärares psykosociala arbetsmiljö påverkats av metod som förebygger mobbning i skolan − en kvalitativ studie

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Sara Karlsson; [2018-11-19]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsen undersökte påverkan på lärares psykosociala arbetsmiljö efter implementering av ett projekt mot mobbning. Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes och 18 legitimerade lärare deltog. Intervjuerna transkriberades och analyserades genom induktiv tematisk analys. Temana: ”Metoden är nödvändigt arbete som krävs för uppdraget”, ”Metoden resulterar i nya former av stöd, samarbete och samsyn”, ”Arbetets krav påverkas av metoden” och ”Metoden innebär ett förändrat arbetssätt och måste hållas vid liv” framstod. Sammanfattningsvis upplevde deltagande lärare att projektet bidragit positivt till deras psykosociala arbetsmiljö. Metoden upplevdes öka egen kompetens och förmåga att hantera kränkningar i skolan, resultera i en kollegial samsyn på normer, samt bidra till ett ökat samarbete och delat ansvar för eleverna. Meningsskiljaktigheter blev talbara, vilket uppfattades som en förbättring jämfört med tidigare arbetssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)