Revisorns roll i mindre bolag : Ägarrollens betydelse

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: Evelina Golander; Frida Axelsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Revisorns roll i mindre bolag - Ägarrollens betydelse Bakgrund: Revisionsbranschen står inför många förändringar. Nya lagändringar har fått revisionsbyråer att se över sina tjänster, potentiellt i syfte att stärka sitt oberoende. Tjänster som tidigare erbjudits den svenska marknadens mindre bolag, vilka utgör en stor del av näringslivet, har hos vissa byråer sålts av. Det har skapat ett nytt behov för revisionsbyråerna att se över vilken roll de spelar i dessa mindre bolag. Genom en ökad förståelse för denna roll skapas förutsättningar för att kunna erbjuda det dessa bolag efterfrågar och på så sätt också försäkra sig om att dess befintliga klienter stannar. Syfte: Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse för hur revisorns roll upplevs i mindre bolag och vad ägarrollen har för betydelse. Metod: Genom djupintervjuer och ett abduktiv angreppssätt är avsikten att med hjälp av existerande forskning bidra till en ny förståelse kring revisorns roll och hur den påverkas av ägarens roll. Samtidigt vill vi med denna studie öka förståelsen rent praktiskt genom en förståelse kring hur klienten ser på revisorns roll. Slutsatser: Studien visar att revisorns roll tycks variera i de mindre bolag som undersökts i studien. Med hjälp av denna studie har tydliga skillnader i synen på revisorn gått att se och vad som förväntas av denne observerats samt att detta influeras av ägarens roll i bolaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)