Har deflation alltid negativa effekter på ekonomisk tillväxt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Med anledning av att flera centralbanker baserar sin penningpolitik på ett inflationsmål, och att det med utgångspunkt från centralbankers agerande finns en större aversion mot deflation, i förhållande till inflation, undersöker vi i denna studie sambandet mellan deflation, inflation och ekonomisk tillväxt. Vi utgår från både teorier som menar att deflation är skadligt för ekonomisk tillväxt och teorier som menar att deflation inte är skadligt för ekonomisk tillväxt. Vi kommer fram till att det inte finns någon konsensus i litteraturen och att en allt för generell syn på effekterna av deflation i vissa fall därmed kan vara felaktig. Vidare gör vi en empirisk analys av sambandet mellan deflation och ekonomisk tillväxt för länderna Sverige, Norge, Storbritannien och Japan. Testerna visar att deflation inte alltid, exempelvis som i fallen Sverige och Storbritannien, är förknippat med lägre tillväxtnivåer. Detta stärker argumentet för att orsaken bakom och konsekvenserna av deflation inte bör generaliseras utan snarare ses utifrån sitt sammanhang. I den empiriska analysen undersöker vi också om sambandet mellan deflation och ekonomisk tillväxt ser olika ut på lång- respektive kort sikt. Vi kommer fram till att det inte råder någon konsensus om hur tidshorisonten påverkar sambandet. Avslutningsvis diskuterar vi hur en penningpolitik som baseras på en allt för generaliserad syn på deflation riskerar att påverka ekonomin i en oönskad riktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)