Vad främjar kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor på en akutmottagning : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Akutsjukvård är en viktig del av hälso- och sjukvårdssystemet och är ofta den första kontakten med sjukvården. Det första bemötandet är betydande för hur den resterande kontakten med vården ska komma att upplevas av patienter men påverkar även patientens hälsoresultat. Kommunikation och information är viktiga delar i hälso- och sjukvården och det har visat sig att patienter ofta uttrycker ett missnöje då brister i kommunikation och information förekommer. Syftet med denna studie är att undersöka vad som främjar kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor på en akutmottagning. Metoden var en allmän litteraturöversikt med 16 inkluderade artiklar som både är kvalitativa och kvantitativa. Analysen av dessa har skett i enlighet med Polit och Becks nio steg. Resultatet resulterade i fyra huvudkategorier och dessa är som följer. Tillgång till information innebär att patienter vill ha kontinuerlig information. Attityder och förhållningssätt bland personalen är betydande för patienter liksom en väl fungerande kommunikation. Mötet och relationen med patienten anses viktig eftersom patienterna lämnar över sig själva till sjuksköterskorna och vill känna att de har förtroende för och att de kan lita på sjuksköterskorna. Vårdmiljö och god kommunikation under väntetiden kan minska lidandet hos patienterna. Arbetssituationen leder ofta till att kommunikationen brister och patienterna upplever att uppmärksamheten brister i och med stigande arbetsbörda hos sjuksköterskorna. Slutsatsen blir att åtgärder såsom tydlig och kontinuerlig information lindrar patientens lidande och ökar tillfredsställelsen och patienter anser att detta är de främsta orsakerna till det som främjar kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor. Kommunikationens betydelse är av avgörande karaktär för patientens upplevelse och välbefinnande under vistelsen på akutmottagningen. Andra främjande orsaker anses av patienter vara att sjuksköterskan tar sig tid, att de svarar på frågor, ställer frågor samt att de lyssnar på det som sägs. En god kommunikativ förmåga främjar kommunikationen och patienterna känner sig sedda, bekräftade och uppmärksammade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)