Musikundervisning i förskolan : En studie om musikundervisning i Montessori- och Reggio Emilia inspirerade förskolor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare från Montessoriförskolor och Reggio Emilia inspirerade förskolor uppfattar och arbetar med musikundervisning, samt att bidra med kunskap om musikens utrymme och betydelse inom de olika pedagogiska inriktningarna. Genom att jämföra dessa och upptäcka likheter och skillnader vill jag synliggöra olika pedagogiska infallsvinklar och få en variation i synsätt gällande uppfattningar och metoder i musikundervisningen. Datainsamlingsmetoden som används i studien är halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes med tre Montessoriförskollärare och tre Reggio Emilia inspirerade förskollärare. Analysarbetet har följt en Fenomenografisk analysmodell. I resultatet redovisas Montessoriförskollärarnas uppfattningar av musikundervisning, vidare de Reggio Emilia inspirerade förskollärarnas uppfattningar av musikundervisning och slutligen redovisas skillnader och likheter mellan de två pedagogiska inriktningarnas musikundervisning. Studiens viktigaste slutsatser är att Montessoriförskollärarna uppfattar musikundervisningen som en lika viktig del som alla andra ämnen i förskolan. De har lättillgängligt musikmaterial och musikundervisningen är spontan. De Reggio Emilia inspirerade förskollärarna uppfattar musikundervisningen som språkutvecklande. Deras musikundervisning fokuserar på en känsla av trygghet och igenkänning. Slutligen ses ett gemensamt utvecklingsområde: kompetensutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)