Gymnasieelvers upplevelser av momentet bollspel samt deras uppfattning om hur de bedöms i momentet : En kvalitativ studie på gymnasieelever

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Erica Iderstål; Alida Skretting; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av bollspel som moment i ämnet Idrott och hälsa, samt undersöka elevernas uppfattning om hur de bedömsinom momentet. Utifrån syftet skapades frågeställningar för att besvara studiens syfte. ● Hur upplever elever på gymnasiet momentet bollspel i ämnet Idrott och hälsa? ● Vad har elever för uppfattning om hur de bedöms i momentet bollspel? Metod I studien har kvalitativt tillvägagångssätt använts, sju personer har intervjuats genom ensemistrukturerad intervjumetod. Urvalet plockades ut av en kontakt till en av författarna.Deltagarna var gymnasieelever som studerar sitt första år och läser kursen Idrott och hälsa 1.För analys av resultatet har Kasam och Bourdieus teori använts. Resultat Gymnasieelevernas upplevelse av momentet bollspel visade sig vara mestadels positiv, eleverna uppskattade momentet och tyckte det var roligt med bollspel. Dock upplevde några elever att innebandy inte var lika roligt och även lite obehagligt, det framkom även att det kan bli en segregering mellan könen inom vissa bollspelsmoment. Eleverna uppfattar att bedömningen sker på hur de kan samarbeta och hur de pratar med och till varandra på lektionerna. Slutsats Det som undersöktes i denna studie visade att de flesta elever tycker bollspel är ett roligt moment men vissa bollspel kan vara obehagliga. De allra flesta elever uppfattar att de blir bedömda gällande hur de samarbetar och hur de pratar till varandra och även med varandra i momentet bollspel, vilket inte kan kopplas till vad som står i läroplanen för gymnasiet gällande bedömning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)